You are here

2023-06-16

Värdefulla insikter och resultat från ORVESTO Konsument 2023:1

ORVESTO Konsument utvecklas i vanlig ordning kontinuerligt för att svara på de frågor som dagens marknadsförare, kommunikatörer och affärsutvecklare har. I årets första undersökning har mängder av förändringar genomförts. Vi tackar alla de som bidragit med tankar och idéer kring utvecklingsområden.

Kriminalitet utgör en av de mest betydande samhällsfrågorna som flest oroar sig för

I daglig nyhetsrapportering möts vi kontinuerligt av rubriker som belyser problem, konflikter och kriser runt om i världen. Klimatförändringar, politisk instabilitet, ekonomiska utmaningar, ökande kriminalitet och sociala orättvisor är bara några exempel på ämnen som tar upp stora utrymmen i nyhetsflödet.

Nyhetsmedier spelar en betydande roll när det gäller att informera och engagera allmänheten. Det är dock viktigt att vara medveten om hur det konstanta fokuset på negativa händelser kan påverka vårt välbefinnande.

I årets första ORVESTO Konsument-undersökning har vi lagt till ett nytt frågebatteri om svenskarnas inställning till olika samhällsfrågor med frågeställningen: ”Är du orolig för följande när det gäller det svenska samhället?”

Den ökande kriminaliteten är en faktor som kan skapa rädsla och osäkerhet i samhället. Brottstyper som våldsbrott och narkotikarelaterad brottslighet har blivit allt vanligare och 78% av svenskarna 16-80 år uppger att de är ganska eller mycket oroliga för denna utveckling. Kriminaliteten i samhället är också det område som flest oroar sig för oavsett var i landet man bor eller hur gammal man är.

Tre brännande frågor tar andra platsen bland befolkningens högsta oro

På andra plats bland de områden som genererar oro hos befolkningen ser vi inte mindre än tre brännande frågor som utmärker sig på liknande nivåer.

En betydande majoritet, 69% av befolkningen, upplever ganska eller mycket stor oro kring att det allmänna sjukvårdssystemet försämras men vi ser vissa skillnader i olika åldersgrupper. Mest oroliga för att det allmänna sjukvårdssystemet försämras är Generation X (födda 1964 – 1982) och Millennials (födda 1983 – 1999) där 71% är ganska eller mycket oroliga.

68% uppger att de är ganska eller mycket oroliga för miljöförstöring och klimathot. Klimatkrisen är en av de största utmaningarna vi står inför, och många svenskar känner en djup oro för dess konsekvenser. 68% uppger att de är ganska eller mycket oroliga för miljöförstöring och klimathot varav 37% är mycket oroliga. Tittar vi på just oron för miljöförstöring och klimathot ser vi att den åldersgrupp som uppger sig vara minst oroliga för detta är de yngsta (Generation Z, födda år 2000 och senare) där 11,4% uppger att de inte alls är oroliga. Bland hela befolkningen är det 7,5% som inte alls är oroliga för klimatkrisen. Men tittar vi närmare på målgruppen unga ser vi relativt stora skillnader mellan könen när det gäller klimatoro, eller avsaknaden av den. Hela 15,8% av de yngsta männen uppger att de inte alls är oroliga medan motsvarande siffra för de unga kvinnorna är 6,6%.

Du vet väl att specialundersökningen ORVESTO Hållbarhet finns tillgänglig med fokus på just frågor om svenska folkets engagemang kring hållbarhetsfrågor med koppling till FN:s klimatmål. Hör av dig om du vill veta mer.

68% av befolkningen uppger att de är ganska eller mycket oroliga för ett hårdare samhällsklimat. Oro för ett hårdare samhällsklimat kan i praktiken innebära flera olika saker som t.ex. oro för en ökning av konflikter, våldsamhet och otrygghet men också en oro för ökad misstro och brist på förtroende som en konsekvens av en ökande polarisering och en känsla av att samhället är alltmer uppdelat i motsatta läger med begränsad förståelse och respekt för varandras åsikter. Minskad tolerans och försämrad social sammanhållning är också faktorer som kan bidra till känslan av ett hårdare samhällsklimat. Enligt ORVESTO Konsument 2023:1 uppger 68% av befolkningen att de är ganska eller mycket oroliga för ett hårdare samhällsklimat varav 33% är mycket oroliga. Mest oroliga är de som växte upp under 70-80-talet (födda under perioden 1964 – 1982, Generation X) där 77% uppger att de är ganska eller mycket oroliga.

 

Aktuella samhällsfrågor vi har frågat om i undersökningen

Av de samhällsfrågor vi har ställt i undersökningen oroar sig Sveriges befolkning 16-80 år minst för att den personliga friheten eller rätten att uttrycka sig fritt ska begränsas. 39% uppger att de inte alls är oroliga för denna typ av inskränkningar.

Nedan följer en lista över de områden vi har frågat om.

 1. Att den personliga friheten begränsas
 2. Att rätten att uttrycka sig fritt begränsas
 3. Att mediers rätt att granska och rapportera begränsas
 4. Att det allmänna sjukvårdssystemet försämras
 5. Att Sverige dras in i militära konflikter
 6. Bostadsbrist
 7. Digitala attacker från utländska intressen
 8. Ett hårdare samhällsklimat
 9. Att internationella konflikter påverkar Sverige
 10. Invandring
 11. Kriminaliteten i samhället
 12. Miljöförstöring och klimathot
 13. Samhällets ekonomiska utveckling
 14. Sjukdomar och pandemier
 15. Terroristattacker
 16. Ökade sociala klyftor
 17. Ökande politiska motsättningar

I ORVESTO Konsument finns alla möjligheter för vidare analyser av målgrupper utifrån samhällsfrågor som engagerar och oroar kopplat till t.ex. i vilka kanaler och hur ofta man konsumerar nyheter och vilket förtroende olika målgrupper har för etablerade medier. Vi hoppas att denna nya data ska bidra till en djupare förståelse för de samhällsfrågor som engagerar svenska folket.

Utökat frågebatteri om resor med fokus på researrangörer

Frågebatteriet har i årets första undersökning utökats betydligt och då med fokus på researrangörerna, där vi nu frågar om kännedom, om man planerar resa med arrangören, om man har rest med arrangören (senaste 2 åren) och preferens att resa med, detta för drygt 20 av de största researrangörerna i Sverige (läs mer om detta längre ner).

Resor är ett av svenskarnas största intressen och framför allt är det intresse för sol och bad, storstad, äventyr och mat/vinresor som lockar. Sedan 2023:1 är även alternativet ”Hotell utan barn” tillagd under frågan om vilken typ av resor man är intresserad av, vilken toppar som en av svenskarnas mest lockande reseintresse. Resor med ”Hotell för familj och barn” är givetvis också en intressant typ av reskategori för många, och då speciellt för målgrupper som har barn i yngre åldrar.

Stigande intresse för charterresor

Enligt 2023:1 planerar drygt 20 % av svenskarna att köpa en charterresa inom Europa inom de kommande 2 åren. Detta kan jämföras med 14% som uppger att de faktiskt köpt en sådan resa inom Europa under de senaste 2 åren. I 2023:1 är frågan om olika typer av resor uppdaterad från att tidigare endast inkluderat vad man planerar göra till att nu även inkludera vad man gjort de senaste 2 åren. Det stigande intresset för charter är inte helt förvånande eftersom vi fortfarande befinner oss i spåren av pandemin där just charterresor troligen inte prioriterats de senaste 2 åren. Andelen som bokat flyg och boende separat i jämförelse med de som planerar att göra det är dock betydligt mindre och på stabila nivåer vilket inte indikerar en uppgång för flygindustrin för den privata marknaden.

Att hyra boende privat via onlinetjänster som t ex Airbnb och Vrbo är också en relativt vanlig företeelse som runt 14 % har gjort de senaste 24 månaderna och lika många planerar att göra. Framför allt är det par och barnfamiljer som verkar föredra den här typen av boenden på sin semester.

Hög kännedom bland Sveriges största researrangörer

De tre största annonsörerna under 2022 inom resebranschen är också de bolag som får högst kännedom bland svenskarna. Ving, som ju är den arrangör som funnits med längst med samma namn, får högst kännedom av samtliga 21 researrangörer vi frågar om, strax före Apollo och sedan TUI. För Ving och TUI är det dock något fler svenskar som anger att de planerar att resa med arrangören inom kommande 2 år. Tittar vi på målgrupper som lägger mest pengar på semesterresor (high spenders) är det mellan tio och upp till hela 20 % som planerar att resa med något av dessa bolag under kommande 2 år.

Precis som i tidigare ORVESTO-undersökningar finns det även andra frågor med koppling till resebranschen, som bland annat vilka länder svenskarna besökt, penningutlägg, olika typer av resor man är intresserad av, samt bokning av olika typer av boenden och biljetter.

Svenskarna lägger i genomsnitt 15 403 kr/år på drivmedel, en ökning jämfört med 2022

I ORVESTO Konsument 2023:1 har en översyn av bilfrågorna gjorts vilket har resulterat i flera intressanta uppdateringar och ny spännande data att analysera.

Bland annat har frågan om hushållet skulle köpa/byta bil utökats med några högre prisklasser, upp till 700 000 kr och därutöver. 17,5% av befolkningen över 18 år skulle välja en bil i prisklassen 400 000 kr eller dyrare vilket är en liten uppgång sedan förra mätningen då motsvarande andel låg på 14,5%. 11% skulle välja en bil i prisklassen 500 000 kr eller mer, 5% i prisklassen 600 000 kr eller mer och 2,5% i prisklassen 700 000 kr eller mer.

Vi har den senaste tiden sett historiskt höga drivmedelspriser med nya rekordnivåer på både bensin och diesel. De stigande råoljepriserna och ökade krav på reduktionsplikten har varit några av de bidragande faktorerna till stigande priser. I senaste ORVESTO Konsument har även frågan om penningutlägg på drivmedel utökats med några högre skalsteg och vi mäter numera även 30 000 – 50 000 kr/år samt över 50 000 kr/år. Enligt ORVESTO Konsument 2023:1 läggs i genomsnitt 15 403 kr/år på drivmedel (t.ex. bensin) bland dem i befolkningen som har bil/bilar i hushållet. Motsvarande summa låg på 14 465 kr/år i vår förra mätning.

Stadig ökning av innehav av elbil i svenska hushåll

Andelen elbilar på Sveriges vägar har ökat stadigt senaste åren vilket vi också sett i ORVESTO Konsument. I början av 2021 var det 1,9% av hushållen som hade en elbil. Motsvarande siffra i årets mätning är 7,4%. Högst andel elbilar ser vi i storstadsområdena där 9,2% bland de som har bil i hushållet uppger att det är en elbil.

Frågan om viktiga faktorer vid val av bil har i årets mätning utökats med ett antal nya områden; att bilen är en premiumbil, bilens prestanda/motorstyrka, bilens räckvidd (om elbil) samt möjligheten att välja tilläggspaket till bilen. Som tidigare samlar vi in svar på skalan Mycket oviktigt, Ganska oviktigt, Varken eller, Ganska viktigt och Mycket viktigt.

Precis som i de senaste mätningarna är de absolut viktigaste faktorerna säkerhet, bränsleförbrukning, totalekonomi och bilens utrymme. Bland de som idag har en elbil i hushållet är de absolut viktigaste faktorerna bilens räckvidd och säkerhet, 89% av elbilsägarna anser att dessa områden är viktigast (ganska/mycket viktigt). 61% av elbilsägarna anser att räckvidden är mycket viktig och 55% av elbilsägarna anser att säkerheten är mycket viktig.

”Jag skulle aldrig klara mig utan bil i mitt hushåll”

På temat bilar har vi i årets första mätning också lagt till ett nytt påstående; ”Jag skulle aldrig klara mig utan bil i mitt hushåll”. 79% av de som har en eller flera bilar i hushållet instämmer något eller helt och hållet i detta påstående. 60% instämmer helt och hållet. I storstadsregionerna hittar vi flest människor som inte håller med om detta påstående – 21% av storstadsborna instämmer inte alls eller instämmer knappast. I mellersta Norrland hittar vi som väntat flest bilinnehavare som inte skulle klara sig utan bilen, 87% av de boende där uppger att de instämmer helt eller delvis i att de inte skulle klara sig utan bilen.

I ORVESTO Konsument finns oändliga möjligheter att vidare analysera dessa bilmålgrupper för att ta reda på mer om vad som utmärker dem. Vi vill även påpeka att vi inom kort kommer att komplettera i SESAME med ytterligare färsk bildata kring vilka preferenser man har om man skulle byta bil – denna data finns inte öppen i databasen i samband med lanseringstillfället.

Hörlurslyssning under en genomsnittlig dag i ORVESTO

De är sedan länge en vanlig accessoar i vardagen när vi är ute på stan, i kollektivtrafiken eller varför inte på kontoret. Hörlurarna – alltid tillhands vid tillfällen då vi t.ex. vill ha ”egen tid” och vara i vår ”egen värld”, stänga omvärlden ute för ett tag, förkovra oss i ett ämne, fokusera lite extra eller slappna av.

Vi börjar med att titta på svenskarnas ljudkonsumtion (huvudmediafrågan i ORVESTO om gårdagsanvändning). 78% av svenskarna uppger att de lyssnade minst en minut igår på radio, podcast, ljudbok eller streamad musik. Givetvis ser vi stora skillnader mellan olika åldersgrupper, där de yngsta grupperna Millennials och Generation Z har absolut störst andelar som lyssnat på minst en minut eller mer på något ljud under gårdagen där streamad musik och podcast är exempel på vanliga aktiviteter som innefattar ljud i den här målgruppen.

Hur lyssnandet ser ut har vi givetvis följt i ORVESTO under många år, men om och när ljudet konsumeras i hörlurar är en ny fråga i årets första undersökning. Ungefär 50% av svenskarna uppger att man lyssnat på något ljud under gårdagen just via hörlurar och i den yngsta generationen, Generation Z, är det över 80% som dagligen lyssnar på något ljud via hörlurar.

Av de som lyssnat på streamad musik, radio, podcasts eller en ljudbok via hörlurar under gårdagen, kan vi se att hörlurslyssnandet varierar ganska lite mellan de olika tidssegmenten under den vakna tiden på dygnet. Framför allt är det på eftermiddagar mellan 14-19:30 som lyssnandet är som störst, men observera att även tidig morgon och sen kväll har en stor andel som lyssnar via hörlurar.

I kommande Day in Life - undersökning (2023) ställs frågan om hörlurslyssnande ännu mer specifikt, det vill säga timme för timme för de olika ljudmedierna var för sig. Vi väntar med spänning på att få analysera den datan, som lanseras efter sommaren.

Nyheter i ORVESTO Konsument 2023:1

Intresse för design har lagts till som nytt intresse.

Dragkrok till bil - Hushållsinnehav samt inköpsplaner.

Penningutlägg på internet senaste 12 månaderna – utökad skala, d.v.s. vi mäter numera även 20 000 - 30 000 kr, 30 000 - 50 000 kr samt över 50 000 kr.

Penningutlägg på drivmedel senaste 12 månaderna – utökad skala d.v.s. vi mäter numera även 30 000 - 50 000 kr samt över 50 000 kr.

Inställning till reklam –”marknadsföring från influencer” ny reklamkanal.

Ny fråga: Inställning till samhällsfrågor (som beskrivs ovan).

Spel, tips och lotter nytt varumärke: MiniTriss samt en rad nya varumärken i kategorin onlinecasinon.

Coop Extra, Jem&Fix är nya butiker i det omfattande retailsegmentet.

Bastard Burgers och Pinchos – nya restauranger i ”snabbmatssegmentet”.

Apple Pay och Google Pay är nya betallösningar som vi numera mäter användningsfrekvensen på.

Användningsfrekvens för dejtingsajterna Match.com och Mötesplatsen.se (Tinder inkluderat sedan tidigare)

Användningsfrekvens för transportföretaget Bolt (Uber inkluderat sedan tidigare)

Ny mobiloperatör: Chilimobil

Nytt mobiltelefonmärke: Asus

Disney+ har vi sedan tidigare mätt på nivån hushållinnehav. I årets första mätning finns även data på tittarfrekvens och tittartid.

Ny kanal/streamingtjänst: Rakuten

Nya varumärken i det kemtekniska segmentet där vi som vanligt mäter både kännedom och köpfrekvens:

 1. Bisolduo
 2. CeraVe
 3. La Roche-Posay
 4. Otrason
 5. Physiomer
 6. Urtekram
 7. Vagisan

Sammanfattningsvis – en ny värld för konsumenter leder till att undersökningen kontinuerligt utvecklas för att spegla den dynamiska och komplexa verklighet i vilken medier och kommunikation verkar.

Vi är som vanligt tacksamma för all form av löpande feedback.

 

Här hittar du räckviddsutveckling samt räckviddsrap­port för ORVESTO Konsument 2023:1

Johanna Ollevik

Client Manager, Kantar Media

+46 701 842075

Eva Springmann

Client Director, Kantar Media

+46 701 842083

Share Image: