You are here

2020-09-25

Det yrkesverksamma Sverige 2020 – insikter från ORVESTO Näringsliv

I ORVESTO® Näringsliv tillfrågas de som är aktiva på den svenska arbetsmarknaden om allt som rör det egna yrkeslivet och lite till. Årets undersökning är insamlad mitt under brinnande covid-vår och har fångat den arbetande befolkningens röster under denna period, vilket gör data extra spännande. Här lyfter vi några insikter från årets undersökning.

Förtroende för chefen och företagsledningen i topp

Nyligen publicerade Dagens Media en artikel om hur pandemin har utmanat mediechefernas ledarskap. ORVESTO Näringsliv visar att de tycks ha klarat utmaningarna väl. För mediabranschen ser vi en tydlig uppgång när det gäller andelen som helt eller delvis instämmer i att de har stort förtroende för närmaste chefen respektive för företagets ledningsgrupp. Det är något vi glädjande nog även ser på totalnivå, samtidigt som uppgångarna i mediabranschen är högre än för det yrkesverksamma Sverige i snitt (och en av styrkorna med ORVESTO Näringsliv är att vi vet exakt hur det ser ut för sammanlagt 20 olika, specifika branscher).

Det är inte bara chefen och ledningsgruppen som personer i mediabranschen vill ge beröm till, utan även kollegorna. Så många som åtta av tio anser att kollegorna är högt engagerade i sitt arbete, en ökning med 2,2 procentenheter sedan förra mätningen. Även i detta fall är trenden densamma på totalnivå, men ökningen för just mediabranschen är högre än för hela undersökningen totalt.

Viktigt att uppmärksamma är att årets nivåer är de högsta vi sett sedan vi introducerade frågorna 2016, på totalnivå och för mediabranschen bland annat.

En vapenvila i vår kamp mot klockan?

Omställningen som vi tvingats till under våren har onekligen påverkat oss alla, men all förändring är naturligtvis inte till det sämre. Några av de många sakerna vi vet om de yrkesverksamma svenskarna är hur många (och vilka) som har svårt att få tiden att räcka till, och hur många (och igen, vilka) som har en så pass stressig livsstil att de inte hinner ta hand om sig själva.

Under 2010-talet har den första gruppen oroväckande nog legat väl över 70%, men för första gången i år ser vi en skarp nedgång. Samma mönster, om än på lägre nivåer, gäller för dem som upplever att den stressiga livsstilen medför att de inte kan ta väl hand om sig själva. Vi ser med spänning fram emot 2021 års resultat, då vi kommer att kunna se om effekterna är bestående, vilket vi förstås hoppas.

Förändrad mediekonsumtion – en tillfällig förändring eller ett beteende här för att stanna?

Hur mediekonsumtionen har förändrats under våren är ett ämne som har diskuterats flitigt inom mediebranschen och som även vi på Kantar Sifo har uppmärksammat i sammanställningarna av våra undersökningar de senaste månaderna. 

 

I årets ORVESTO Näringsliv ser vi flera intressanta förändringar kopplat till detta. Den mest tydliga och kanske självklara förändringen är att andelen som tar del av nyheter på såväl veckobasis som dagligdags har ökat. Här sticker såväl TV och radio som sociala medier, gratistidningar och nyhetssajter ut – det är där vi ser den största förändringen.

 

Vi ser även en ökning, jämfört med de tre senaste åren, när det kommer till hur många som tar del av riks- respektive lokala nyheter online. Årets resultat hamnar över tidigare toppåret 2017, som också hade högre noteringar sannolikt till följd av terrorattacken på Drottninggatan. Ökningen för nyhetssajter är just något även vårens ORVESTO Internet-mätningar visar.

Utöver ökningen för digitala nyhetsmedier syns överlag ett ökat digitalt beteende i undersökningen. Användandet av meddelandetjänster (t.ex. Messenger och Whatsapp) samt att ringa via app el. program har fått ett uppsving, liksom ett mer frekvent användande av sociala medier. Sannolikt en konsekvens av att många arbetar hemifrån parallellt som flera företag har digitaliserat hela eller delar av sin verksamhet – vi kopplar upp oss istället för att som tidigare exempelvis utgå från kontor och mötas IRL. Även begränsade möjligheter att träffas och hålla kontakten med människor i vår omgivning påverkar.

Om ORVESTO Näringsliv

Undersökningen innehåller en mängd frågor kopplat till arbetsmarknaden och människors yrkesutövande i Sverige. Förutom bransch, befattning och ledningsställning, vet vi bl.a. vilka som fattar beslut och inom vilka områden, vad som är viktigt att tänka på som arbetsgivare, vilken relation medlemmar har till (och med) sitt fackförbund, vilka informationskanaler som används i tjänsten och mycket mer. Variablerna som ingår i undersökningen kan kombineras för att skapa relevanta målgrupper och spännande analyser.

 

Exempel på intressanta områden som ORVESTO Näringsliv kan belysa är:

  • Analyser av chefer och deras mediebeteende.
  • Beslutsinflytande. Vilka är de som har beslutsinflytande inom olika områden? Vilka medier tar de del av? Hur fattar de sina beslut? (Om detta återkommer vi till lite längre fram, håll utkik!)
  • Vad är viktigt när man söker arbete? Hur ska du som arbetsgivare marknadsföra dig och vad ska du tänka på för att attrahera rätt personer till ditt företag?
  • Hur ser medlemmarnas relation ut till det egna fackförbundet? Vilket förtroende har de för det och hur ser de på sitt framtida medlemskap?

Årets undersökningen genomfördes under perioden 17 mars – 25 maj 2020. Totalt deltog 14 744 personer. Dessa representerar en population av drygt 4,8 miljoner människor i åldrarna 21–65 år med en taxerad årsinkomst på minst 100 000 kr. Samtliga respondenter har fått välja att svara på undersökningen postalt eller digitalt. Urvalet görs slumpmässigt ur befolkningsregistret

 

Om du har funderingar kring data i ORVESTO Näringsliv 2020 och hur den ska tolkas eller användas, hör gärna av dig till oss.

Share Image: