You are here

2019-08-26

5 drivkrafter för innovation

Att skapa nytt är lättare när vi får börja helt från början. Det innebär i sig inte mindre arbete, utan handlar mer om hur vi arbetar och att vi kan välja och styra vilka som arbetar på ett helt annat sätt. För de flesta verksamheter handlar det trots allt om att vara innovativ i vardagen. Att hitta nya sätt att arbeta och utveckla nya tjänster eller produkter parallellt med att hantera och leverera i den befintliga affären.

Den innovativa kulturen på uppgång

Trycket på verksamheter att göra nytt och förnya sig ökar allt mer. Det blir väldigt påtagligt i alla de omställningar som pågår i mer eller mindre alla branscher. Det handlar till syvende och sist om att verkligen nå ut till kunderna, att skapa den bästa upplevelsen för kunder och slutkonsumenter – målgrupper med allt mer makt att välja sina partners och varumärken.

Vi ser dessa omställningar och förändringar äga rum såväl i data från våra globala konsumentstudier som i våra medarbetarstudier. Tar vi medarbetares egna upplevelser, så kan vi se att den innovativa kulturen är på uppgång på global nivå under de senaste fem åren. Dock är det tydligt att det finns ytterligare potential att stärka förnyelsekraften ute i företag.

Vilka förutsättningar krävs då för en innovativ kultur? Vi på Kantar kan urskilja 5 tydliga drivkrafter hos våra kunder som kännetecknar de främsta:
 

1. Starkt involverade medarbetare

Organisationer där medarbetarna har möjlighet att själva agera, fatta egna beslut och prova nya saker generar mer nya lösningar och sätt att arbeta. Med ett tydligt syfte och en konkret målbild kan medarbetarna agera lätt och smidigt vilket också kunderna känner av.
Proaktiviteten är ett tydligt kännetecken hos en starkt involverad och syftesdriven organisation, och det tenderar att gå mycket snabbare att implementera nyheter och nya sätt att arbeta.

2. Team med varierande kompetenser och bakgrund

De som har en variation i kompetenser och olika bakgrund hittar fler lösningar och är mer effektiva. Det krävs en inkluderande kultur förstås men de som har det kan verkligen backa upp varandra och bygga på olika idéer. Det finns även många goda exempel där helt nya kundgrupper som expanderar affären kan nås just för att det finns medarbetare med olika bakgrund och kompetens.
 

3. Öppet dialogklimat med möjlighet att lära av både framgång och misstag

Öppenhet är grunden för all kreativitet. Att medarbetare vågar komma med förslag och idéer. Lösningar som inte är perfekt strukturerade eller helt genomtänkta får komma fram då medarbetarna bygger vidare på tankar tillsammans. De vågar bjuda på fel och tokigheter som gör att bättre lösningar utvecklas. Motsatsen i slutna och rädda kulturer är tydlig – där dör idéerna och det blir tyst.
 

4. Samarbete inom team, mellan team och externt

Team där medarbetare hjälps åt och utvecklar tillsammans kommer längre med sina idéer och nya sätt att arbeta. Involverar de dessutom andra team, kunder eller någon annan extern part som kan komplettera med kompetens eller input så förstärks idéer. Eller så bidrar det till att släppa fokus på lösningar som inte kommer att ge kunder eller samarbetspartner det värde som de efterfrågar.
 

5. Den enskilda chefens roll

Förnyelsekrafterna i organisationen får en extra skjuts när ledarskapet tydligt:

  • Hjälper till att hålla fokus på syftet
  • Stöder i och förklarar förändringar som pågår
  • Uppmuntrar till lärande och samarbete
  • Coachar beslutsfattande och fattar de modiga besluten när det krävs.

Ledare som kontinuerligt berättar historien om varför förändring och utveckling behövs är avgörande. De håller syftet levande så att det finns riktning och mening i arbetet – de håller ramen för all utveckling. De uppmuntrar lärande, lyssnar och sprider historier och pekar på den utveckling som sker hos individer och i verksamheten.  Utveckling är annars svårt att uppfatta just när den pågår. Det ger energi och stimulans. I allt nytt krävs också modet att fatta beslut. Satsa eller välja bort. Flera medarbetare kan behöva stöd och coachning i sitt beslutsfattande där ledaren verkligen kan bidra. I större beslut ligger det förstås i ledarrollen att själv fattar beslutet.

Resan till en mer innovativ kultur

För ett antal år sedan var enbart hälften av medarbetarna hos av en av våra kunder delaktiga i och hade förutsättningar för att bidra till ständig förnyelse. Nu har kunden målmedvetet utvecklat sin innovativa kultur och har istället majoriteten av sina medarbetare involverade i utveckling av verksamheten. Det har inte bara utvecklat och engagerat medarbetarna men också ledarrollen där mer förnyelse kommer naturligt i vardagen, och affärerna bara växer!

Är du intresserad av att veta hur du kan skapa en mer innovativ kultur och se till att innovation blir verklighet?

Till hösten håller vi ”Yes You Can Innovate”, en praktisk workshop som hjälper dig att utveckla din innovations potential och skapa nya idéer av värde.

Share Image: 
Innovativ kultur