You are here

2022-10-18

Spaningar från ORVESTO Konsument 2022:2

Krig i Ukraina, hög inflation, stigande mat-, drivmedels- och elpriser samt en intensiv valrörelse har präglat insamlingsperioden för årets andra ORVESTO Konsument-undersökning. Samtidigt har samhället haft en fortsatt återgång till en mer normal vardag efter den pandemi som har hängt över oss under två års tid. Har det påverkat svenskarna?

I analyser av data ser vi fler frågeområden som sannolikt har påverkats till följd av den föränderliga och oroliga omvärld som råder. Nedan redovisas ett par av de förändringar som syns. Bra att ha med sig när man arbetar med ORVESTO-data är att många frågeställningar är formulerade för att kartlägga hur människor ”brukar göra”. Det vill säga för att fånga exmpelvis beteenden och konsumtion över tid. Det gör att det inte syns dramatiska svängningar i all data, för vissa frågeområden kommer sannolikt förändringarna att synas än mer i kommande undersökningar.

Mer information om undersökningen samt nyheter i den återfinns längre ner.

Dyrare levnadsomkostnader – en direkt påverkan på konsumtion

En förödande kombination av såväl dyrare mat och drivmedel som uppvärmning/el, med räntor på väg upp har resulterat i prisökningar som i sin tur ger en effekt på såväl svenskarnas ekonomi överlag som på konsumtionen av en mängd olika varor och tjänster.

I ORVESTO Konsument finns en mängd intressanta variabler att titta på i relation till såväl svenskarnas ”plånbok” generellt, som hur det mer specifikt ser ut ekonomiskt för vissa målgrupper. Inkomst, sparande, lån och penningutlägg för en mängd olika produktkategorier är några exempel på relevanta frågor att analysera med syfte att förstå hur en målgrupp påverkas av det rådande omvärldsläget. I denna undersökningsomgång syns också hur hushållets penningutlägg ökar för exempelvs livsmedel och drivmedel. Samtidigt syns det en minskning av personliga penningutlägg för vissa kategorier såsom sport-/fritidsutrustning och byggmaterial - vilka båda istället hade ett uppsving under pandemin.

El och uppvärmning – en het fråga

Ett annat högaktuellt frågeområde som är unikt för just denna undersökningsomgång är frågor kopplade till uppvärmning och ”elbolag”. Dessa frågor möjliggör dels analyser rörande specifika leverantörer av el och vilka deras kunder är, men det går även att se vilken typ av elavtal hushållet har liksom vilken uppvärmningsform som används för såväl villa/radhus som fritidshus.

En förändring som sticker ut, som dels kan ha påverkats av de ökande energipriserna men också av en ökad oro för klimatet, är att andelen som anger att de planerar att investera i solceller/solpanel de kommande två åren ökar bland de som bor i villa/radhus. Andelen har gått från 10% till 17% av målgruppen, vilket motsvarar en ökning på +70%.

Vi ställer även frågan om hur mycket pengar hushållet har lagt på uppvärmning/el under de senaste 12 månaderna. Här syns redan nu en ökning, och då har vi ännu inte kommit in i den period då elpriset förväntas vara som allra högst. För befolkningen i stort landar kostnadsökningen på +16% i jämförelse med förra årets undersökning, för vissa målgrupper är den större än så. Diagrammet nedan visar förändrade uppvärmnings- och elkostnader för ett hushåll bestående av två vuxna och två barn som bor i villa/radhus (egenägt eller bostadsrätt).

Kriget i Ukraina påverkar

Sedan ORVESTO Konsument 2020:1 har frågan om det är viktigt att Sverige har ett militärt försvar funnits med i undersökningen. Kanske är det den fråga som tydligast signalerar en förändring till följd av kriget i Ukraina. Redan i vårens undersökning, ORVESTO Konsument 2022:1, syntes en ökning i andelen som instämmer helt med att det är viktigt att Sverige har ett militärt försvar. En utveckling som har förstärks ytterligare i den undersökning som nu har släppts.

I denna undersökningsomgång har även ett nytt frågepåstående relaterat till frågan om militärt försvar tillkommit, frågan om Sverige bör gå med i NATO.

En majoritet av svenskarna 16-80 år, 53%, har svarat att de instämmer något eller helt i det påståendet. Det finns dock skillnader i hur olika målgrupper har svarat på frågan. Exempelvis syns skillnader mellan olika åldrar där en yngre målgrupp till synes är mer tveksam eller har svårare att ta ställning till ett medlemskap, medan äldre personer i mycket högre utsträckning är för ett medlemskap. Skillnaden mellan män och kvinnor är också tydlig.

Viss digital tillbakagång efter pandemin?

Precis som i förra undersökningsomgången fortsätter andelen som anger att de ringer eller har videosamtal online via program/app att minska i jämförelse med toppnoteringarna under 2020 samt sedan frågan om videosamtal kom med i ORVESTO Konsument 2021:1. Troligvis en följd av återgången till det mer ”normala” efter pandemin.

När det gäller användandet av sociala medier syns dock fortsatt en viss ökning för svenskarna generellt, om än i mindre skala än tidigare och för vissa plattformar inte alls på samma sätt jämfört med hur det såg ut under inledningen av pandemin.

TikTok är ett exempel där det fortsatt syns en stark ökning av användadet men för befolkningen i stort är det långt kvar innan TikTok når samma nivå som vissa ”äldre” sociala medieplattformar. Bra att ha i åtanke är att användandet av sociala medier såväl sett till vilken plattform man använder som hur frekvent användandet är, ser väldigt olika ut exempelvis beroende på vilken ålder man har. Något som också kan analyseras med data från ORVESTO Konsument.

OM UNDERSÖKNINGEN

ORVESTO Konsument 2022:2 innehåller data och insikter om svenskarna, 16-80 år. Hur de lever sina liv, hur de konsumerar och vad samt hur deras relation till medier och användandet av olika kanaler för kommunikation i vardagen ser ut är exempel på frågor undersökningen kan svara på.  

Undersökningen genomfördes under perioden 1 maj – 31 augusti 2022. Totalt deltog 12 754 personer i denna undersökningsomgång.

 

Unika frågeområden

ORVESTO Konsument 2022:2 innehåller ett antal frågeområden som är unika för just denna mätomgång under året. Dessa är:

 • Energi (elbolag)
 • Uppvärmning
 • Inköpsvanor och varumärken kopplat till vin och sprit
 • Säsongsaktiviteter
 • Hushållsnära tjänster
 • Synhjälpmedel

 

Nya frågor och varumärken

Vi arbetar ständigt med att löpande utveckla ORVESTO-undersökningarna så att de ska vara uppdaterade med den utveckling vi ser på marknaden. Här listas de nya frågor som finns med i senaste undersökningen:

Nya kanaler/tjänster i hushållet

 • Pluto TV

Ny radiokanal

 • Radio Disney

Nya leverentörer under uppvärmning

 • Greenely
 • Jämtkraft
 • Tibber

Nya varumärken inom vin/sprit (listan med varumärken inom denna kategori uppdateras varje år för att spegla Systembolagets försäljning)

 • Casas Patronales
 • Julià & Navinès Cava
 • Lisa 1503
 • Jameson

Ny App/spelare för att lyssna på podcasts

 • Google Podcast

Här finner du räckviddsrapport och räckviddsutveckling för ORVESTO Konsument 2022:2

Vill du veta mer om ORVESTO Konsument och hur det kan bidra till att generera insikter om dina målgrupper eller hjälpa dig växa din affär? Läs mer här eller hör av dig till oss på sesamesupport@kantarsifo.com

Emma Spiik

Client Manager, Kantar Media

+46 701 842148

Share Image: