You are here

2020-11-10

Navigera rätt in i en framtid dominerad av kombinerad mobilitet

”We’re in a mission to change mobility forever”. Så skriver Lynk & Co på sin webbsida. De lanserade i månadsskiftet september/oktober och har inte dragit handbromsen när det kommer till att försöka positionera sig som framtidens mobilitetslösning och alternativet till att äga sin bil. Lynk & Co är en bil, en delningstjänst, en klubb och, enligt dem själva, en rörelse som handlar om frihet och passion med hållbarhet i fokus. Detta bekräftar något vi redan visste – vi befinner oss mitt i en brytpunkt där personbilsindustrin och mobilitetstjänster fogas samman, och konkurrerar om att få äga definitionen av framtidens persontransporter och mobilitetslösningar

Ökade omställningskrav

Corona-pandemin har bidragit till att öka kraven och takten för personbilsindustrin omställning. Urbanisering, klimat- och stadsbyggnadspolitik och tekniska innovationer är några av de krafter som länge drivit på utvecklingen av hållbara, uppkopplade och tjänstefierade persontransporter, och kombinerade mobilitetstjänster. Sedan pandemin har även faktorer som förändrade arbetsförhållanden, nya resvanor, ökad medvetenhet om smittspridning i kollektivtrafiken och förändrade ekonomiska förutsättningar, tillkommit. Branschen befinner sig med andra ord vid en avgörande brytpunkt där människors förändrade beteenden och behov till största del kommer avgöra vilken riktning framtiden tar.

Kombinerad mobilitet - framtidens resande

Vi har under en tid kunnat följa svenska varumärken som Lynk & Co, Polestar och M (Volvo Car Mobility) och deras positioneringsarbete. Alla med fokus på hållbarhet, prestanda och design, men med helt olika erbjudanden. Polestar vill att människor ska köpa elbilar, medan M vill att vi ska frångå bilägandet och den egna tjänstebilen genom att prenumerations- och bildeningstjänster. Vad som är gemensamt för Lynk & Co, Polestar och Volvo M är att de huvudsakligen erbjuder konsumenter två alternativ - att äga sin bil eller att dela bil med andra (bilen som tjänst). Men i en framtid där kombinerad mobilitet dominerar skulle antagligen båda dessa alternativ kunna bli ännu mer konkurrenskraftiga genom ett erbjudande som omfattar mer än bilar. För att svensk och internationell bilindustri ska lyckas med sina kommande investeringar och lanseringar måste vi förstå vilken roll människor vill att bilen ska ha deras liv, och vilket utrymme bilen kommer att ges, i en framtid med kombinerade mobilitetstjänster och förändrade mobilitetsbehov och beteenden.

Genom den omfattande, globala rapporten Mobility Futures (2019) där 20 000 invånare i 31 storstäder runt om i världen intervjuades, och i 2030 Mobility Forecast (2020), vet vi att 10% av befolkningen i världens storstäder, det vill säga drygt 36 miljoner människor, kommer att förändra sitt mobilitetsbeteende de kommande 10 åren. Förutsättningarna för mobilitetsomställningen ser väldigt olika ut beroende på var i världen man befinner sig. Det som är gemensamt för invånarna i världens storstäder är att de vill se en förändring och utveckling av mobilitetslösningar och att deras val av transportmedel och mobilitetsbeteenden är emotionellt grundade.

 

Växande intresse för användandet av kombinerad mobilitet

De transportmetoder/medel som kommer att öka mest fram till 2030 är att cykla, gå och åka kollektivt. Den beteende- och attitydförändring som kommer att vara mest påtaglig enligt rapporten är intresset för och användandet av kombinerad mobilitet. Detta understryks av insikten om att människor i allt större utsträckning använder olika transportmedel utifrån när, var och i vilket syfte de ska förflytta sig (jobb, skjutsa barn, i stan under helgen osv.). Förutsättningarna är med andra ord optimala för att få användandet av tjänster inom MaaS (Mobility as a Service) och PaaS (product as a service) att öka och privatbilsägandet att minska. Särskilt eftersom politiska åtgärder för att minska biltrafiken i städerna verkställs på löpande band. Enligt regeringens uppsatta mål ska antalet bilar i Sverige minska med 30% fram till 2030. Även antalet tjänstebilar kommer troligtvis att minska och ha en stor påverkan på nybilsförsäljningen om planerna på den ökade förmånsbeskattningen blir verklighet. Förmånsbeskattningen i kombination med företags hållbarhetsmål gör att intresset för mobilitetspooler med kombinerade transportmedel kommer att öka.

Framtidens mobilitetslösningar

Vid årsskiftet kommer en uppdatering av Mobility Futures, Mobility Futures 2021 - Next Normal, som kommer att fokusera på hur utvecklingen av framtidens mobilitetslösningar och människors beteenden kommer att påverkas av Covid-19. Vi kan dock redan nu dra slutsatserna att människors inställning till och krav på kollektivtrafiken kommer att förändras och att cykeln troligtvis kommer att fortsätta vara det mobilitetsslag som kommer att öka mest globalt sett, (+18% enligt 2030 Mobility Forecast), under de kommande 10 åren. Även annan mikromobilitet kan antas öka. Detta eftersom elsparkcykel, cykel och elcykel generar starkare positiva känslor än både bil, taxi och kollektivtrafik enligt Mobility Futures (2019) och vi vet att människors val av mobilitetsslag baseras på känslor. Ökat utbud på marknaden av mikromobilitetslösningar kommer med andra ord generera ökat användande.

Insikter om människors förändrade behov, beteenden och attityder avgörande för framgångsrika beslut

Eftersom det fortfarande finns stora delar av befolkningen runt om i världen som inte bor i storstäder ser situationen och förutsättningarna annorlunda ut för dem. Dessa människors behov av att ha tillgång till bil har ett längre bäst-före-datum än i städerna. Vi vet dock att utvecklingen och utbyggnaden av transporter och tjänster kopplade till bland annat diverse inköp och pendling även kommer att påverka dem, om än på längre sikt.

För att bilbranschen ska kunna utveckla och investera rätt för en framtid med kombinerad mobilitet, krävs en djupare förståelse för och kunskap om hur människor vill att bilen integrerar i kombinerade mobilitetstjänster. Bilbranschen måste också besluta sig för om och med vilka de vill samarbete med. De som spås att bli framgångsrika är de som kan utveckla affärsmodeller där de kan vinna på att dela med sig av sina kunder och samsas med andra transportmedel.

Nyligen publicerade Kantar ett whitepaper, ”Blueprint for Recovery – 8 Game-Changers to Reactivate Demand”, om hur varumärken bör agera för att hantera utmaningarna under Corona och tiden efter Corona på ett konstruktivt sätt för att kunna återaktivera efterfrågan på marknaden och hos konsumenter (se vårt inspelade webinar "Företagets 8 steg för återhämtning post-corona). Publikationen bygger bland annat på intervjuer med 4 500 beslutsfattare i 70 länder. 90% av beslutsfattarna är övertygade om att konsumentbeteenden kommer att förändras. Det betyder att företagen också måste förändras, liksom kartan för att navigera in i framtiden. För att kunna genomföra detta är insikter om människors förändrade behov, beteenden och attityder helt avgörande för att besluten som fattas kring investeringar och strategier ska bli framgångsrika. Ändå uppger 48% av de tillfrågade att de kommer investera mindre pengar på att just förstå människors förändrade beteenden. Sett ur ett konkurrensperspektiv innebär detta enorma möjligheter och fördelar för de företag som väljer att lägga resurser på insikter.

5 viktiga områden för bilindustrin

Vi som arbetar med Automotive & Mobility på Kantar Sifo, har identifierat 5 områden som vi anser vara viktiga för bilindustrin att utforska:

 

1. Fokusera på att förstå er målgrupps förändrade beteenden och behov

Sätt av tid och resurser för att på djupet förstå vad som har förändrats och vad som inte har förändrats i er målgrupps och era kunders attityder och vanor. Vad är viktigt för dem? Vad intresserar dem? Ställer de andra krav nu än tidigare? Hur positionerar ni er bäst utifrån målgruppens (eventuellt förändrade) drivkrafter?

2. Utvärdera ert erbjudande

Eftersom mycket har hänt under kort tid kan målgruppens behov och konkurrensen på marknaden också ha förändrats. Detta kommer inte bara påverka hur nya bilar kommer ut på marknaden (abonnemang, leasing, köp osv), utan även eftermarknaden. Se över prissättningar, paketeringar och positionering så att de är anpassade efter verkligheten som den ser ut nu och förutspås utvecklas.

3. Satsa på den digitala kundupplevelsen

Digitaliseringen har snabbspolats och konsumenter ställer högre krav på att den digitala upplevelsen av ert varumärke, er service och era produkter/tjänster. Den digitala och den fysiska upplevelsen måste vävas samman genom en konsekvent tonalitet och sömlöshet. Kartlägg de digitala ekosystemen och identifiera förändringar i kundresan.

4. Snabba på innovationsprocesserna

Generera nya idéer och konceptualisera så mycket ni bara orkar. Öka takten och testa intresse, paketering och prissättning i konsument/kundpaneler så ni inte lägger onödig tid och pengar på att utveckla fel saker. Förstå idéernas styrkor och svagheter, vilken målgrupp de tilltalar och huruvida de ligger i linje med er varumärkesstrategi.

5. Etablera nya samarbeten

Hitta partners som ni vill utveckla framtidens mobilitetslösningar tillsammans med. Oavsett om det är plattformsleverantörer, tillverkare av andra transportmedel, laddnätverk eller kollektivtrafikmyndigheter, ensam är inte stark på en marknad av erbjudanden och tjänster för kombinerad mobilitet. Se bara till att välja samarbetspartner utifrån insikter om och förståelse för er målgrupps behov och era varumärkens kompatibilitet.

För att kunna genomföra undersökningar inom mobilitet och fordonsindustrin räcker det inte med kunskap om mätmetoder – det krävs också fack- och branschkunskap på global och lokal nivå. Låt våra specialister hjälpa er med insikter, analyser och undersökningar. Oavsett om det gäller internationella eller regionala projekt.

Share Image: