You are here

2017-03-01

Dagens teknikutveckling sätter press på sjukvårdsområdet att förnya sig

En både växande och åldrande befolkning skapar utmaningar för vårt sjukvårdssystem att kunna erbjuda hälso- och sjukvård till alla som behöver det.

En både växande och åldrande befolkning skapar utmaningar för vårt sjukvårdssystem att kunna erbjuda hälso- och sjukvård till alla som behöver det.

Det finns möjligheter att producera hälsolösningar på ett mer kostnadseffektivt sätt om moderna tekniklösningar till fullo utnyttjas. Kan tekniken också förebygga ohälsa och på så sätt hålla människor borta från våra vårdcentraler och sjukhus?

Den stora frågan som behöver lösas innan är hur man gör detta på ett patientsäkert sätt.

Frågeställningarna och möjligheterna är många kring vad de nya tekniklösningarna kan hjälpa till med. Lösningar sökes för:

  1. förebygga sjukdom
  2. ställa korrekt diagnos
  3. följa upp behandling så att den tas på rätt sätt
  4. monitorera patienterna i hemmet för uppföljning utan besök i sjukvården

Vi på Kantar Sifo Navigare har ställt frågor till patienter, allmänhet och sjukvårdspersonal kring punkt 4, hemmonitorering av patienter med KOL.

Vad vi kan se är att läkarna är mer positiva till hemmonitorering än både allmänheten och KOL-patienterna. Främsta skälet är att läkarna anser att hemmonitorering möjliggör tätare och mer rättvisande mätningar och vilket ger bättre förutsättningar för rätt vård. Patienter är framförallt rädda för att vården ska bli opersonlig. Både läkare och patienter tror att det kan bli tekniska problem för patienterna, alla är inte lika lämpade för det.

Ju äldre målgrupp desto fler negativt inställda till digital hemmonitorering. Bland de yngre negativa dominerar oron för övervakning, bland de äldsta är fler rädda för opersonlig vård.

Det är många barriärer som ska övervinnas men om vi ska kunna producera en bra, likvärdig vård för alla, oavsett var i Sverige man bor, så måste den nya tekniken inom vårdsektorn utnyttjas till fullo.

Att tänka på vid utveckling av verktyg för hemmonitorering:

  • Den praktiska aspekten att det ska vara enkelt och användarna ska uppleva att det ger en tidsvinst då patienter slipper åker till vårdcentralen.
  • E-hälsotjänster kan förebygga ohälsa och hålla patienterna borta från vårdcentralen.
  • E-hälsotjänster ska göra både patienter och vårdpersonal tryggare i att de vet att patientens uppföljning görs regelbundet, med tillräckligt täta intervall och med högre säkerhet.

En aspekt där potentiella användare behöver övertygas är att hemmonitorering inte är detsamma som att vara övervakad: data används bara i medicinskt syfte och kan inte hamna i fel händer. Fokus bör också ligga på att hemmonitorering fortfarande innebär personlig kontakt med vården.

Kantar Sifo Navigare anser att läkarna inte främst är de som behöver övertygas om fördelarna med hemmonitorering. Fokus bör istället ligga på potentiella vårdtagare, särskilt äldre där vi hittar majoriteten är negativa till detta. Äldre behöver främst övertygas att hemmonitorering inte är opersonligt och faktiskt kan möjliggöra bättre vård på grund av tätare mätningar, något läkarna själva framhäver.

Aktörer rekommenderas även att övertyga både vårdgivare och vårdtagare att den tekniska biten av hemmonitorering är lätt att hantera och om det uppstår problem finns det hjälp och stöd. Vidare bör aktörer prioritera säkra system och medicinskt kunnig personal för att skapa trygghet hos såväl vårdgivare som vårdtagare.

/Karin Hedelin-Lundén

Maria Rosengren

Tf. Manager Navigare

0708-698074

Share Image: