You are here

2022-06-02

Trakasseribarometern 2022

Kantar Public släpper Trakasseribarometern med tillhörande rapport 1/6:

Svårt att fastslå att utsattheten för sexuella trakasserier minskat. Tystnadskulturen består.

I tre omgångar har Kantar Public undersökt utsattheten på den svenska arbetsmarknaden. Enligt den senaste och tredje mätningen av Trakasseribarometern kan vi inte fastslå att graden av utsatthet minskar sedan #metoo. Samtidigt ser vi att tystnadskulturen består – många som utsatts för sexuella trakasserier har inte informerat någon på deras arbetsplats om deras erfarenheter. De som under pandemin mestadels arbetat på arbetsplatsen har i större utsträckning löpt högre risk att utsättas för sexuella trakasserier. 

”Efter #metoo fanns det ett stort fokus på dessa frågor från politiskt och arbetsmarknadens håll, men vi ser inte stora förändringar vad gäller grad av utsatthet och tystnadskultur. Enligt en forskningsöversikt som togs fram 2020 saknas forskning och kunskap om hur man motverkar och förebygger förekomsten av sexuella trakasserier. Vår senaste mätning kan vara ett resultat på att detta stämmer.” säger Malin Grundqvist, senior projektledare på Kantar Public.

Sexuella trakasserier vanligast på den fysiska arbetsplatsen

Onsdag 1 juni, släpper Kantar Public en uppdaterad rapport efter #metoo-uppropen. Undersökningen visar att unga (18-29 år), i synnerhet unga kvinnor, är de mest utsatta grupperna. Kvinnor som jobbar på mansdominerade arbetsplatser är utsatta i högre grad jämfört med personer som arbetar på kvinnodominerade eller könsbalanserade arbetsplatser. Det är vanligast att utsattheten sker på den fysiska arbetsplatsen under ordinarie arbetstid. Eftersom närvaron på arbetsplatserna minskat för många under pandemin går det inte att utesluta att det har bidragit till en något lägre grad av utsatthet. Samtidigt ser vi att de som arbetat på sin fysiska arbetsplats under pandemin i högre grad varit utsatta än de som mestadels arbetat hemifrån.

Förebyggande arbetet med att förhindra sexuella trakasserier på svensk arbetsmarknad

2018 påbörjade Kantar Public ett arbete med att samla in kunskap och data som kan användas i det förebyggande arbetet med att förhindra sexuella trakasserier på svensk arbetsmarknad. Tre stora undersökningar bland den yrkesverksamma allmänheten har genomförts, den första strax efter #metoo, den andra två år senare och den tredje två år senare igen. Syftet är att sprida kunskap om, och förstå graden av utsatthet, när den sker, vem som utsätts, hur det hanteras och vilket stöd anställda och chefer behöver. 

Mer kunskap om hur sexuella trakasserier i arbetslivet kan förebyggas behövs

Inom ramen för Trakasseribarometern 2020 genomfördes en forskningsöversikt för att sammanställa kunskap om hur förekomst och konsekvenser av sexuella trakasserier i arbetslivet kan förebyggas. Översikten visar att det finns en stor saknad av sådan forskning i en nordisk kontext. Därför behövs fortsatta studier för att följa utvecklingen över tid och försäkra oss om att vi är på rätt väg. Vårt senaste resultat visar att pandemin kan ha haft inverkan på förekomsten av sexuella trakasserier över tid, men att det krävs uppföljande mätningar för att fastslå i vilken utsträckning pandemins förändringar på arbetsmarknad och i arbetsmiljön faktiskt påverkat utsattheten.

”Trakasseribarometern följer situationen på svensk arbetsmarknad över tid, och det är ett viktigt komplement till forskning. Resultaten visar att utsattheten för sexuella trakasserier är mestadels oförändrad fem år efter #metoo. Det gör det angeläget att diskutera nya sätt tänka om och faktiskt organisera förebyggande arbete.” säger Fredrik Bondestam, docent i sociologi vid Uppsala universitet och föreståndare för Nationella sekretariatet för genusforskning vid Göteborgs universitet

Läs mer om projektet och tidigare undersökningar här

Jennie Bacchus Hertzman

Analytiker

070 184 21 90

Jennie är utredningssociolog med en bakgrund i forskarvärlden. -"Hur samhället och dess institutioner inverkar på människors liv har alltid varit ett stort intresse. På Sifo kan vi få djupare insikter och större förståelse för hur människor tänker".

Malin Grundqvist

Project Manager

0701-84 20 71