You are here

2018-04-17

Sexuella trakasserier i arbetslivet - resultat

Var nionde ung kvinna utsatt för sexuella trakasserier i tjänsten senaste året

Var nionde kvinna (11 %) mellan 18 och 29 år har utsatts för sexuella trakasserier i arbetslivet under de senaste 12 månaderna. Samma siffra, oavsett ålder, för alla kvinnor är 5 % och för män 1 %. Svaren utgår från lagens definition av sexuella trakasserier. Det syns inga attitydskillnader mellan män och kvinnor kring vad som är oönskat beteende.

 

Var tredje yrkesverksam kvinna
34 % av alla kvinnor mellan 18-64 år uppger att de har utsatts för sexuella trakasserier under sitt arbetsliv. Motsvarande siffra bland män är 7 %. Resultatet i tabellformat här. Här finns också en mer åskådlig rapport med fokus på scenkonsterna, med den yrkesarbetande befolkningen som referensram.
 

De flesta berättar inte
En övervägande majoritet som utsatts för sexuella trakasserier väljer att inte berätta. De flesta berättar inte för sin chef, än färre berättar för facket. De mest frekventa valen är att berätta för en kollega – eller inte för någon alls.
 

Män och kvinnor eniga om vad som är sexuella trakasserier
Män och kvinnor har likartade attityder till vad som är att betrakta som sexuella trakasserier. Men skillnaderna är markanta i svaren på i vilken utsträckning man utsatts för oönskade beteenden: Kvinnor utsätts i större utsträckning för oönskade beteenden än män. En lista på dessa attityder och beteenden finns i rapporten.
 

Ett genomsnitt – men vilka branscher sticker ut?
Det finns sannolikt branscher där problemen är större, andra där de är mindre. Resultatet är ett genomsnitt bland den yrkesarbetande befolkningen.  

Stor ansträngning har lagts på frågedesignen för att säkerställa rätt tolkning av sexuella trakasserier. Respondenterna har först svarat på attityder till olika beteenden, därefter på i vilken utsträckning man själv varit utsatt för olika beteenden de senaste tolv månaderna samt om de utsatts för sexuella trakasserier.

 

Om undersökningen
Studien tar fasta på attityder till olika former av beteenden, frekvens av oönskade beteenden, trakasserier med bas i lagens diskrimineringsgrunder samt omfattning och frekvens av utsatthet för sexuella trakasserier.

2000 personer i åldern 18-64 år, ur Kantar Sifos slumpmässigt rekryterade kvalitetspanel och representativa för den yrkesverksamma befolkningen, svarade på frågorna under perioden 28 december 2017 till 14 januari 2018. Det går inte att anmäla sig självmant till Sifopanelen, rekrytering sker vid slumpmässiga telefon- eller postala undersökningar.

Kantar Sifos stora erfarenhet av medlems- och medarbetarundersökningar ligger till grund för arbetet. Vi tog även intryck av tre andra studier: YouGov/Economists undersökning om attityder (hösten 2017), European Union Agency for Fundamental Rights - Violence against women - an EU-wide survey (2014) för frågor om oönskade beteenden (sexuella trakasserier) samt studien “Using Surveys to Assess the Prevalence of Sexual Harassment: Some Methodological Problems” av Arvey and Cavanaugh, publicerad i Journal of Social issues 1995.

 

Jennie Bacchus Hertzman

Analytiker

070 184 21 90

Jennie är utredningssociolog med en bakgrund i forskarvärlden. -"Hur samhället och dess institutioner inverkar på människors liv har alltid varit ett stort intresse. På Sifo kan vi få djupare insikter och större förståelse för hur människor tänker".

Jonathan Wennö

Affärsområdeschef

0709-839574