You are here

2018-06-28

Anseendeindex för Myndigheter 2018

Kustbevakningen sätter ribban högre för myndigheternas anseende. Riksrevisionen ökar igen efter fjolårets kris medan Trafikverket och Försäkringskassan backar i anseende. Allmänheten står för bedömningen, Kantar Sifo samlade in svaren.

Tilliten till svenska myndigheter är god
En särskiljande egenskap bland boende i Sverige, jämfört med många andra nationaliteter, är den höga tilliten till hur samhället är organiserat. Och återigen får vi det bevisat; 8 av 10 litar på myndigheterna i det långa loppet. Det är en god grund, viktig att värna och vårda, för att undvika korruption och misstro som kastar grus i det samhälleliga maskineriet. Men variationerna är stora – från Kustbevakningens 61 till Migrationsverkets -25. Tilliten är en av de fem delfrågor som vägs samman i Kantar Sifos anseendeindex.

Kustbevakningen lyfter taket
För första gången mäter vi Kustbevakningens anseende och därmed är den övre gräns vi tidigare trodde oss se, inte längre en sanning. SMHI och Konsumentverket följer på några stegs avstånd.

Lägst anseende har samma tre myndigheter som tidigare: Arbetsförmedlingen, Migrationsverket och Försäkringskassan.

Kraftiga uppgångar och fall Försäkringskassan tappar 14 punkter i anseende och landar på 20, nära den nivå där de långsamt klättrat upp ifrån (2012-2016). Det är ett tydligt exempel på en myndighet där politisk debatt och skärpta regler, med efterföljande mediekritik, får negativ effekt på anseendet. 
Efter förra sommarens kris återhämtar sig Riksrevisionen med en ökning om 19 punkter, från 23 till 42. En myndighet med från början högt anseende har bättre möjligheter att reparera skadan, än den som redan ligger lågt i anseende. Samma resa efter krisen gör Statens Fastighetsverk, om än med mer blygsamma steg framåt.

Anseendet som framgångsfaktor
Kantar Sifos anseendeindex handlar inte bara om allmänhetens tilltro eller intryck av till en viss myndighet. Det innehåller också bedömning av vilken kvalitet och framgång svenskarna tillskriver myndigheten.

Ett gott anseende ger höga frihetsgrader och goda förutsättningar att över tid både vara framgångsrik i sin verksamhet och skapa stolthet hos sina medarbetare. Men mer än så, ett gott anseende ger också fördelar i kontakter med de viktigaste intressenterna, om det så är politiker, medarbetare, journalister eller samarbetspartners. Det är helt enkelt lättare att bli lyssnad till.

Trovärdighet i media viktigaste drivkraften
Förutom de grundläggande egenskaper som skapar anseendet testar vi ett antal mer konkreta attribut som i olika hög grad driver anseendet. På generell nivå är de drivkrafter som tydligast driver anseendet 2018 uppfattningen om duktiga medarbetare, att myndigheten upprätthåller etik och moral. Viktigt, men en generell svaghet, är förtroendet för ledningen och att myndigheten lyssnar på kunder och uppdragsgivare. Just den sistnämnda lyfte även Tillitsdelegationen som en viktig princip, att sätta medborgarens upplevelse och kunskap i fokus och försök förstå vad medborgaren sätter värde på. I de specifika analyserna, kan vi se hur väl allmänheten tycker att respektive myndighet presterar på dessa och andra faktorer.

Sjunde årliga Anseendeindex
Anseendeindex Myndigheter 2018 är Kantar Sifos sjunde mätning av anseendet för (i år) 39 av Sveriges 448 myndigheter. Vi gör den för egen kunskap om vad som driver anseendet, men naturligtvis erbjuder vi också den som önskar att ta del av det fördjupade resultatet.

Presentation i Almedalen
Måndag 2 juli presenterade vi myndigheternas anseende i Visby - presentationen hittar du här.

Toivo Sjörén

Opinionschef

0701-842350

Sonja von Lochow

Client Director

0733-744070