You are here

2021-03-16

Dagspressens helårsupplagor 2020 - nu publicerade

Idag har 2020 års TS-upplagor släppts för den svenska dagspressen och samtidigt har Orvesto Konsument 2020:helår släppts för den svenska pressen. All information finns nu i Kantar Sifos analysverktyg mediafacts.se och på vår webbplats under audit rapporter.

TS-upplagor dagstidningar 2020
Vi ser att dagstidningarnas transformation till digitala läsare fortsätter, vilket också avspeglas i TS-upplagorna. Där inkluderas både e-tidningsabonnemang och plusabonnemang, det vill säga e som är en digital kopia av papperstidningen och plus som är abonnenter som betalar för låst redaktionellt innehåll på webbplatsen. Vi visar dessa digitala exemplar både som varav-siffror i våra tabeller och i diagram i Mediafacts enligt exempel nedan:

Upplagetappen de senaste åren har bromsats upp i och med att den digitala abonnemangsstocken växer. Alltfler svenskar väljer att betala för digitalt redaktionellt innehåll. TS-upplagan totalt sett är nu relativt stabil och vi ser att upplagan i stort sett är oförändrad i snitt mellan 2019 och 2020. För ett 20-tal dagstidningar ökar också upplagan. Betalningsgraden är hög, ca 92 procent.

Storstadstidningar som GP och Sydsvenskan visar en digital upplageandel om ca 50 procent. Även andra större lokala dagstidningar som GD, VLT och NA har en digital andel överstigande 40 %. ÖP ligger över 50 % digitalt. För flerdagarstidningar (5-7) uppgår den digitala upplageandelen i snitt till ca 33 procent 2020.

Nyhetsmedier och mediestöden
I dagarna har Mediestödsnämnden beslutat om vilka som är berättigad till presstöd/driftsstöd under 2021. Sammantaget fördelas drygt 650 miljoner kr till 75 titlar under 2021.

Ansökningsfönstret för det plattformsoberoende mediestödet gällande lokalt stöd i områden med svag redaktionell bevakning har varit öppet mellan den 1 februari och den 1 mars. För innovations- och utvecklingsstöd har det gått att söka mellan den 1 februari och den 15 mars.

Det nya redaktionsstödet kan sökas för 2021 mellan den 15 april och den 31 maj. Observera att stödet inte går att kombinera med presstödet/driftsstödet från 2021 och framåt.

Media Audit har anlitats av ett stort antal medietitlar i syfte att verifiera upplaga, antal användare samt redaktionellt innehåll.

Hushållstäckning/geografisk spridning av upplaga
2020 års upplaga blir det sista året som vi redovisar den geografiska spridningen på församlingsnivå och går i stället över till distrikt.

Syftet med att redovisa på distrikt är att folkbokföringen inte längre sker i en församling. Numera sker folkbokföringen i stället på fastighet, kommun och distrikt. Distriktens gränser är densamma som den församlingsindelning som gällde den 31 december 1999, d.v.s. tidpunkten för Svenska kyrkans skilsmässa från staten, och den geografiska indelning som vi fram till idag har använt för redovisning av upplagans geografiska spridning. Distrikt blir därför framgent den nivå, under kommun och A-region, som dagspressens hushållstäckning kommer att redovisas på.

Denna övergång ger oss möjligheten att använda den SCB-registerbaserade hushållsstatistiken per distrikt och därmed mer användbart även vid annan regional statistikjämförelse.

Poddindex
Poddindex.se har utvecklats till att tydligare exponera utgivare i listorna. Detta i en ny kolumn, Publicist. Perfect Day Media var först ut att ansluta, under sommaren. De publicerar teknisk räckvidd och lyssningar för sina poddar genom plattformen Podspace. Från och med 2021 införs ett nytt revisionskoncept, sample audit, som ger Poddindex ökad kvalitetssäkring och transparens.

Årsrapport för Poddindex och Poddlyssnande har släppts i dagarna. Denna tredje utgåva av årsrapporten visar teknisk räckvidd enligt Poddindex samt hur utvecklingen ser ut för några av Sveriges mest populära poddar, med insikter om upplevt poddlyssnandes som mäts genom Orvesto Konsument. Se årsrapporten här.

IAB Gold Standard
Gold Standard har sitt syfte i att bygga en hållbar framtid för digital reklam med sina tre enkla men grundläggande mål – att minska annonsbedrägeri, förbättra den digitala reklamupplevelsen och öka varumärkessäkerheten/Brand Safety. Publicister och ad tech företag som vill erhålla denna årliga certifiering genomgår en revision av Kantar Media Audit. Aller Media och TikTok är de senaste aktörerna som genomgått revision och certifiering.

Väl mött!

Lars Björkman

Affärsområdeschef, Media Audit

076-536 24 10

Share Image: