Integritetspolicy

Version 1, Skapad: juni 2002, Senast uppdaterad: 1 februari 2023

For English, please click here

Introduktion

Din integritet är viktig för oss. All information du lämnar till oss behandlas med omsorg och respekt och vi eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd. I denna policy vill vi informera dig om vilken typ, omfattning och i vilket syfte vi samlar in personuppgifter när du är kund hos oss eller använder vår hemsida. Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor. Våra kontaktuppgifter hittar du under ”Kontakta oss” nedan.

Denna webbplats är tillhandahållen av Kantar. Vi verkar i de två bolagen Kantar Sverige AB [org.nr. 556060-1220] och Kantar Media Sweden AB [org.nr. 559383-6835], med adress Vasagatan 11, 111 20 Stockholm. Det bolag som samlat in uppgifterna är ansvariga för företagets behandling av personuppgifter, vilka som samlar in uppgifterna framgår i samband med aktuell undersökning. Kantar Media Sweden genomför datainsamling under varumärket Sifo. 

Denna integritetspolicy gäller för personer som vill veta mer om Kantars produkter och tjänster. Policyn omfattar personuppgifter som lämnas in på www.kantarsifo.se eller förekommer i vårt kundsystem. Policyn gäller inte för (i) andra produkter eller tjänster som tillhandahålls av oss eller någon annan part, eller för (ii) respondenter vid en marknadsundersökning. Integritetspolicy avseende respondenter vid en marknadsundersökning återfinns istället här.

Definitionen av "personuppgifter" är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en levande individ.

Kantar Sverige AB och Kantar Media Sweden AB refereras gemensamt till "Kantar" i denna integritetspolicy.

När och vilken information samlar vi in?

Kantar kommer att samla in och behålla uppgifter om ditt namn, adress, e-postadress, telefonnummer (inklusive mobilnummer), befattning, företag, information om dina intresseområden, information om din respons på eventuella Kantar Sifos-marknadsföringskampanjer och annan personlig information som du har lämnat.

Dina personuppgifter samlas in när du fyller i och skickar in ett kontaktformulär, när du laddar ner en rapport, när du fyller i och skickar en offertförfrågan, när du registrerar dig för att prenumerera på vår blogg eller för att ansöka om en ledig tjänst. Vi samlar även in dina uppgifter när du skickar ett e-postmeddelande till oss eller pratar med oss ​​per telefon.

Om du är kund eller har påbörjat en dialog med oss kring inköp av produkt eller tjänst, kan även mötesanteckningar och information kopplat till inköp av tjänster från oss sparas tillsammans med övriga uppgifter.

Personuppgifter för direktmarknadsföring kan även samlas in från publika källor såsom exempelvis Linkedin samt Bisnode/PAR.

Vad gör vi med dina personliga uppgifter?

Vi använder dem för att ringa till dig eller skicka e-post till dig med information om Kantars produkter och tjänster. Sådan information kan innehålla blogginlägg, pressmeddelanden, produkterbjudanden, produktlanseringar, inbjudningar till seminarier, utställningar eller workshops, nyhetsbrev, artiklar om marknadsundersökningar, branschanalyser, företags- eller finansmeddelanden samt svar på annan information som du begärt. Vi använder dem även för att kontakta dig för att be om din feedback efter ett evenemang, för att meddela om ny information eller tjänster som vi tycker kan vara intressanta eller värdefulla.

Vi använder detaljer om dina intresseområden eller respons på våra kampanjer för att skräddarsy vår kommunikation till dig i framtiden.

Ovanstående behandling sker med stöd av Kantars berättigade intresse att kunna tillhandahålla dig sådan information som vi tror att du är intresserad av samt för att i övrigt kunna utföra vår verksamhet på ett ändamålsenligt sätt.

Om du via vår hemsida skickat in en spontanansökan, behåller vi din personliga information för att överväga din ansökan för ett aktuellt anställningstillfälle på Kantar Sverige AB eller Kantar Media Sweden AB och / eller kontakta dig om en position matchar din profil hos det företag du ansökt om en tjänst. Om vi ​​tror att du kan vara en lämplig kandidat för en nuvarande eller framtida position kan vi kontakta dig via telefon, e-post eller postadress för att diskutera ditt intresse för att arbeta på Kantar och / eller bjuda in dig på en arbetsintervju.

Om du köpt en produkt eller tjänst från oss, använder vi dina personuppgifter för att dokumentera vad som avtalats i samband med beställning av de tjänster vi levererar. Behandlingen är alltså nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket du som registrerad är part. Med kunder avses företag som beställt en tjänst av Kantar Sverige AB eller Kantar Media Sweden AB under de senaste tio (10) åren. Att så skett registreras i vår projektdatabas genom att ett projektnummer tagits ut och att projektet kodats som sålt.

I de fall dialog om en möjlig affär förekommit, är syftet med lagring av personuppgifter att dokumentera önskemål som framförts, och utfästelser som gjorts inför eller i samband med framtagandet av ett affärsförslag. Behandlingen är alltså nödvändig för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett avtal ingås. Att en dialog om en möjlig affär förekommit, framgår av registrerade aktiviteter. I dessa fall lagras personuppgifter i upp till tre (3) år.

Ett ytterligare syfte med lagring av personuppgifter på potentiella kunder är att kunna informera om våra tjänster och att möjliggöra en framtida dialog om möjliga samarbeten/affärer. Behandlingen är i detta fall nödvändig för ändamål som rör våra berättigade intressen, såvitt den registrerades rätt till integritet inte bedöms väga tyngre.

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

Kantar är en del av Bain och WPP Group. Dina personuppgifter kan överföras till och behandlas, enligt ovanstående, av våra systerföretag inom Bain och WPP-gruppen eller tredjeparts tjänsteleverantörer (personuppgiftsbiträden) för samma ändamål för vilka vi har samlat in informationen såsom rekrytering, marknadsföring och IT-tjänster, för databehandling, datamatchning, mätning av annonsresultat på nätet, interaktioner på sociala medier eller andra åtgärder. Alla parter är avtalsbundna att behålla all information konfidentiell och skydda den med säkerhetsstandard och praxis som motsvarar vår egen och som följer dataskyddslagstiftningen.

Dina personuppgifter kan delas med part som är beläget i ett land utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) (EES inkluderar EU, Island, Liechtenstein och Norge) för ovanstående ändamål. Sådan delning sker enbart om tillräcklig säker nivå av dataskydd garanterats genom standardavtalsklausuler och alltid i enlighet med europeisk dataskyddslagstiftning.

 Dina uppgifter kan även överföras om Kantar Sverige AB eller Kantar Media Sweden AB är inblandad i en fusion, förvärv eller försäljning av hela eller en del av dess tillgångar.

Om så krävs enligt lag eller författning eller på grund av myndighetsbeslut kan vi även vara tvungna att lämna ut uppgifter till andra parter än vad som nämnts ovan.

Hur skyddas dina personuppgifter?

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda den personliga information som lämnas till oss, både vid överföring och insamling. Vi följer allmänt accepterade branschstandarder för att skydda personuppgifter.

Ingen överföringsmetod över Internet eller metoden för elektronisk lagring är dock 100% säker. Som resultat, kan vi inte garantera den absoluta säkerheten, trots att vi strävar efter att skydda dina personuppgifter. Om du har några frågor om säkerhet på vår hemsida kan du skicka oss ett mail på adressen som anges i avsnittet Kontakta oss nedan.

Alla våra anställda är avtalsbundna att följa vår policy och förfaranden om sekretess, säkerhet och integritet.

Vi följer standarder och branschkrav från ICC/ESOMAR för bl.a. skyddet av uppgiftslämnarnas anonymitet och tydligheten i gränsdragningen mellan marknadsundersökningar å ena sidan och marknadsföring, telemarketing och olika former av direkta säljåtgärder å andra sidan.

Vad är cookies och hur använder vi det?

En cookie är en textfil som den webbplats som du besöker begär att få spara på din dator (notera att med dator avses även läsplatta och smarttelefon om inget annat framgår) och som gör det möjligt att identifiera dig som besökare på en webbplats. Den information som finns i cookien kan användas för att följa ditt surfande på webbplatser som använder samma typ av cookie och därigenom kan exempelvis erbjudanden som visas anpassas för dig.

Det finns två olika typer av cookies. Den ena typen är mer varaktig och sparar en textfil under en längre tid på din dator. Denna typ av cookies har ett bestämt utgångsdatum och används till exempel vid funktioner som talar om vad som är nytt sedan du senast besökte den aktuella webbplatsen. När utgångsdatumet för den aktuella cookien passerats raderas densamma från din dator när du återigen besöker den webbplats som placerade cookien på din dator.

Den andra typen av cookie är mer kortvarig (s.k. sessionscookies) och lagras temporärt i ditt kommunikationsmedel under den tid som du besöker en webbplats. Denna typ av cookies används exempelvis för att hålla reda på vilket språk som du har valt för den aktuella webbplatsen och försvinner så snart när du stänger ned din webbläsare.

Cookie-filen kan inte länka denna information till personliga identifierbara uppgifter. Om du föredrar att inte ta emot cookies från vår webbplats kan du inaktivera dessa i dina webbläsarinställningar. Notera att genom att göra så kommer vissa delar av vår webbplats helt eller delvis inte att fungera.

Här kan du läsa vilka typer av cookies vi använder oss av och för vilka ändamål.

Barns uppgifter

I särskilda fall där undersökningar kan genomföras med barn under 16 år inhämtas alltid samtycke från förälder/vårdnadshavare samt från barnet. Det är alltid frivilligt att delta i våra undersökningar.

Dina rättigheter

Du har följande rättigheter i relation till dina personuppgifter:

  • Rätt att ändra dig och att återkalla ditt samtycke.
  • Rätt att få registerutdrag angående vilka personuppgifter som behandlas om dig.
  • Rätt att rätta till dina personuppgifter. Självklart, om personuppgifterna vi håller om dig är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, ska vi korrigera dem.
  • Rätt att radera dina personuppgifter från våra system i vissa fall, exempelvis om behandling av personuppgifterna inte längre är nödvändig.
  • Rätt att begära ut personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format för de uppgifter som den registrerade själv lämnat, om dessa uppgifter behandlats med anledning av samtycke eller på grund av avtal (”dataportabilitet”).
  • Rätt att, i vissa fall, begränsa behandlingen av dina personuppgifter / inte önskar att dina personuppgifter ska användas enligt beskrivningen ovan. Vi skulle vara tacksamma om du anger dina specifika invändningar mot någon användning.
  • Rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter som sker på grund av berättigat intresse.

Vänligen meddela oss via e-post till support@kantarsifo.com om du vill utöva dina rättigheter. För att få tillgång till de personuppgifterna som vi har om dig, ska du skicka din förfrågan skriftligen till den e-postadress eller postadress som visas nedan under "Kontakta oss".

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Personlig information kommer att sparas i enlighet med vad som sagts ovan under ”Vad gör vi med dina personliga uppgifter” och annars endast under den period som är lämplig för dess avsedd och laglig användning. Information som inte längre är nödvändig raderas efter högst två (2) år, om inte annat krävs enligt lag. Personlig information som inte längre behövs kommer att kasseras på sätt som säkerställer att deras konfidentiella natur inte äventyras.

Ändring av integritetspolicyn

Vi uppdaterar vår integritetspolicy regelbundet varav denna kan komma att ändras. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid på webbplatsen. Vi anger alltid när policyn senast reviderades.

Skapad: juni 2002                       Senast uppdaterad: 1 februari 2023

Vid uppdateringar som är av avgörande betydelse för vår behandling av personuppgifter (exempelvis ändring av angivna ändamål eller kategorier av personuppgifter) eller uppdateringar som inte är avgörande betydelse för behandlingen men som kan vara av avgörande betydelse för dig, kommer du att få information på www.kantarsifo.se samt via e-post (ifall du har angivet e-post) i god tid innan uppdateringarna börjar gälla.

Direkt marknadsföring och profilering

Du har möjlighet att invända mot att dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring. Invändningen omfattar även de analyser av personuppgifter (s.k. profilering) som utförs för direktmarknadsföringsändamål. Med direktmarknadsföring avses alla typer av uppsökande marknadsföringsåtgärder (t.ex. via post, e-post och sms). Marknadsföringsåtgärder där du som kund aktivt valt att använda en av våra tjänster eller annars sökt upp oss för att få veta mer om våra tjänster räknas inte som direktmarknadsföring. Om du invänder mot direktmarknadsföring kommer vi att upphöra med behandlingen av dina personuppgifter för det ändamålet liksom upphöra med alla typer av direktmarknadsföringsåtgärder.

Kontakta oss

Frågor, kommentarer och förfrågningar om denna integritetspolicy adresseras till support@kantarsifo.com.

Vår postadress är Kantar Sverige AB & Kantar Media Sweden AB, Box 364, SE-101 27 Stockholm. Växeltelefon 08-507 420 00.

Klagomål

Integritetsskyddsmyndigheten är ansvarig för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen. Den som anser att ett företag hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan lämna in ett klagomål till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten. Om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med gällande rätt kan du lämna in ett klagomål direkt till oss eller till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten.

Du kontaktar vårt dataskyddsombud genom att maila till support@kantarsifo.com eller genom att skicka en fråga till vår postadress i avsnittet "Kontakt" ovan.

Om du har frågor kring detta kan du kontakta oss via mail på support@kantarsifo.com eller på telefon 08-507 420 00.

Share Image: 
Show Booking Form: 
Show mobile improvement form: 
Show Send Request Form: 
Alternative header: 
Invert background: