You are here

2019-10-28

Kontext och medial agenda har stor påverkan på partierna

När Kantar Sifo på uppdrag av Sveriges Radio följer det politiska samtalet löpande är det lätt att landa i slutsatsen att det bara är den mediala bilden av partierna som påverkar opinionsstödet. Sett över tid stämmer detta i hög grad men det är samtidigt lätt att underskatta det stora inflytande som den politiska kontexten har. Vad är det för typ av utmaningar som väljarna ser och vilka politiska frågor är det som engagerar mest? Att äga problemformuleringsprivilegiet är ofta lika viktigt som att nå ut med en bra mediebild av det egna partiet. Allra bäst är det om man lyckas med båda delar.

Lag & ordning, integration och kommunernas ekonomi i fokus av det mediala samtalet

Under de senaste månaderna har det skett en ganska stor förändring av den politiska diskussionen i media. Frågan om lag & ordning har vuxit sig allt starkare och toppar nu agendan i såväl dagstidningar, TV och radio som på sociala medier och i poddar. Framför allt är det diskussionen om dödskjutningar och olika politiska förslag kopplat till gängkriminalitet som driver upp intresset.

Integrationsfrågan är fortsatt stor på den mediala agendan även om den inte har samma särställning som för ett par år sedan. När vi jämför kanaler med varandra ser vi att integrationsfrågan har en särskilt stark roll i sociala medier medan den har tappat i redaktionella medier. Att integration har en så stark ställning i de sociala kanalerna visar på det stora engagemang som frågan fortfarande väcker. En nyhet under perioden är att ekonomi har fått en mer framskjuten roll i det politiska samtalet. En anledning till detta är att perioden har präglats av debatten runt höstbudgeten, men även kommunernas ansträngda ekonomi och skillnaden mellan stad och land har hjälpt till att sätta frågan på agendan. I den senare diskussionen ser vi också en tydlig koppling till olika välfärdsfrågor, som när kommuner skär ner på skola och sjukvård.

Ny problemformulering skapar svårigheter för partierna att navigera rätt

Vi ser alltså framväxten av en delvis ny medieagenda i det politiska samtalet, där utmaningarna i samhället står i allt tydligare fokus. Här är lag & ordning och kommunernas utsatta situation två exempel. Samtidigt har integration gått från att vara en fråga som skapar mycket eget medieutrymme till att snarare ha rollen som problemformulerare. Kommunernas svaga ekonomi, situationen i skolan och lag & ordning är några exempel på frågor där partier och andra aktörer ofta lyfter fram bristande integration som en orsak till dagens utmaningar.

På den nya medieagendan växer det fram nya konfliktlinjer vilket gör det svårt för partierna att hitta sin position. Vissa partier har särskilt svårt att navigera i det nya landskapet, särskilt om de frågor som de har högst trovärdighet inom börjar definieras om. Ett sådant exempel är Liberalernas starka ställning inom skolområdet. Hur påverkas deras position när diskussionen om skolan i allt högre grad börjar handla om segregation?

En agenda som passar SD - MP har svårt att dra nytta av klimatfrågan

SD är ett parti som stärks av den nya agendan. Partiet har högt förtroende i lag & ordning och ligger klart högst i frågan om migration & integration. I Kantar Sifos senaste mätningar, där allmänheten får bedöma hur de uppfattar mediebilden, syns också en tydligt positiv trend för SD.

Även för den mediala uppmärksamheten spelar sakfrågorna en viktig roll. När vi frågar allmänheten vilka partier de har sett mest av i media ligger SD i topp tillsammans med S och M. Tittar vi istället på det medieutrymme som SD faktiskt får ligger det betydligt lägre. Att allmänheten tycker sig se så mycker mer av SD än vad deras medieutrymme egentligen motsvarar beror på att de frågor som toppar agendan, lag & ordning och integration, i så hög grad kopplas ihop med partiet.

Klimatfrågan fortsätter att skapa mycket engagemang i både sociala och redaktionella medier. Detta borde kunna lyfta MP, som är ett parti med hög trovärdighet i frågan. Trots detta verkar det som att det stora intresset för klimatfrågan inte ger någon tydlig opinionseffekt för partiet.

Med tanke på att de gröna partierna går så bra i många länder, som Norge, Tyskland och nu senast Kanada och Schweiz, är det mycket som tyder på att det finns andra förklaringar till att MP inte ökar mer. En viktig förklaring är att MP är ett litet parti som sitter i regeringsställning och som därför  får göra många kompromisser. En annan faktor är att väljarna placerar partiet något till vänster om S. Det kan vara en förklaring till att partiet har svårt att växa bland den typen av mittenväljare som andra gröna partier lyckas med.

Att hitta rätt i kontext och medial agenda är viktigt i opinionsbildningen

Sammanfattningsvis är det viktigt att både förstå den politiska kontexten och den mediala agendan för att förstå opinionsutvecklingen. Att navigera rätt i samtalet och att lyckas koppla de egna sakfrågorna till det som engagerar mest är av största vikt för att lyckas i opinionsbildningen. Detta gäller för såväl partier och organisationer som företag. 

Mediemätaren för augusti - september 2019 omfattar redaktionell toppnyheter, Facebook, Twitter och söktrycket på Google. För första gången ingår även talmedier, dvs. poddar, YouTube, radio och TV i undersökningen. Det här genom ett samarbete med All Ears som samlar in materialet för dessa kanaler åt oss.  Läs mer om Mediemätaren här.

Per Söderpalm

Medieanalyschef, Kantar Public

0706-218852

Share Image: 
Kantar Sifo_politik_lag_ordning.png